• +84 24 62815546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quan Trắc MT Khói Bụi Mùi


Quan Trắc Ô Nhiễm Mùi


- Phân tích hơn 100 hợp chất Hữu cơ bay hơi (VOC, BTEX), ...

Trạm quan trắc khí thải ống khói


Giải pháp quan trắc tự động, liên tục các chỉ tiêu chất ...

© 2020 Phanle. All Rights Reserved.