Giới thiệu cho bạn bè

Thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm không khí

PN: 1.1005.54.780 Thies Clima là thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm không khí. Cảm biến độ ẩm điện đo độ ẩm không khí tương đối, thường bằng một yếu tố đo làm thay đổi công suất diện tỉ lệ thuận với độ ẩm không khí.
PN: 1.1005.54.780