Giới thiệu cho bạn bè

Trạm Quan Trắc Nước Mặt Tự Động

Các thành phần chính của hệ thống quan trắc bao gồm: - Bơm hút nước, - Các cảm biến đo chất lượng nước (pH, nhiệt độ, Tổng rắn lơ lửng (TSS), Oxy hòa tan (DO), Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), nhu cầu ôxi hóa học (COD), nhu cầu ôxi sinh học (BOD), Tổng cacbon hữu cơ (TOC)); - Thiết bị kết nối và hiển thị số liệu từ cảm biến - Thiết bị lấy mẫu nước tự động - Thiết bị lưu trữ dữ liệu
Tram Nước 1_640x640