• +84 24 62811208
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Water Online Monitoring System


Bộ điều khiển 2 kênh kỹ thuật số TriBox mini


Bộ điều khiển 2 kênh kỹ thuật số với 2 đầu vào cảm biến kỹ ...

Bộ điều khiển đa kênh kỹ thuật số IQ SensorNet 2020 XT


IQ SensorNet 2020 XT là bộ điều khiển đa kênh kỹ thuật số ...

Cảm biến FDO® 700 IQ giải pháp đo oxy hòa tan


Cảm biến FDO® là giải pháp hoàn hảo để đo oxy hòa tan của ...

Cảm biến kỹ thuật số để đo độ đục quang học TTurb


TTurb là một cảm biến kỹ thuật số để đo độ đục quang học ...

Cảm biến ngâm mới để đo lượng dầu trong nước - enviroFlu-HC


enviroFlu-HC của TriOs là thế hệ cảm biến ngâm mới để đo ...

Cảm biến pH kỹ thuật số TpH


TpH của hãng TriOs là cảm biến pH kỹ thuật số mạnh mẽ để ...

Cảm biến quang cho oxy hòa tan Dissolved Oxygen


Dissolved Oxygen của TriOs là cảm biến đo không cần hiệu ...

Cảm biến đo COD đa bước sóng CarboVis 701 IQ


Cảm biến đo COD đa bước sóng chuyên dụng cho quan trắc nước ...

Cảm biến đo pH/ORP/nhiệt độ SensoLyt® 700 IQ


SensoLyt® 700 IQ là cảm biến đo pH/ORP/nhiệt độ chuyên dụng ...

Hệ thống đo lường và điều khiển cho tất cả các cảm biến TriOS - TriBox3


TriBox3 là một hệ thống đo lường và điều khiển cho tất cả ...

Thiết bị cảm biến quang phổ UV OPUS


OPUS là thiết bị cảm biến quang phổ UV của hãng TRIOS để đo ...

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu Ponar - Model: 3-1728 – G40


3-1728 – G40 của hãng Wildco-Mỹ là thiết bị lấy mẫu bùn ...

Thiết bị lấy mẫu tự động - SP5B


MAXX - SP5B là bộ lấy mẫu tự động vị trí cố định trong vỏ ...

Thiết bị lẫy mẫu tự động - SP5S


Thiết bị lẫy mẫu tự động - MAXX SP5S - Sampler trong vỏ ...

Thiết bị phân tích dòng nitơ và phốt pho - Micromac Total N&P


Micromac Total N&P của SYSTEA S.P.A được thiết kế để phân ...

Thiết bị phân tích trực tuyến để theo dõi COD - Micromac COD


Micromac COD (SYSTEA S.P.A) là thiết bị phân tích trực ...

Thiết bị quang kế hấp thụ VIS Color LISA


Đo màu - LISA cho phép đo màu đáng tin cậy với chi phí ...

Thiết bị quang kế tại chỗ kỹ thuật số NICO


NICO là máy quang kế tại chỗ kỹ thuật số, quang học cho ...

Thiết bị thu mẫu phù du (hay Thiết bị thu mẫu thủy sinh) - Model: 3-40–A55


3-40–A55 của Wildco - Mỹ là bộ lấy mẫu phù du (hay thiết bị ...

Search Products

Related Products

© 2021 Phanle. All Rights Reserved.